Bolagsordning

2011-04-27

 

§1           Firma

Bolagets firma är Willebrand Invest AB (publ).

 

§2           Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Skövde.

 

§3           Verksamhet

Bolaget skall bedriva handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter samt konsulttjänster inom management och därmed förenlig verksamhet.

 

§4           Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 821 000 kronor och högst 3 284 000 kronor.

Aktierna kan vara dels A-aktier och dels B-aktier. A-aktie medför 10 röster och B-aktie medför 1 röst.

A-aktier kan utges till ett antal av högst 3 284 000 och B-aktier till ett antal av högst 3 284 000. Vid nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler mot betalning kontant eller genom fordringskvittning gäller

 

att gammal aktie ger företrädesrätt till ny aktie av samma slag, dock att, om endast ett av aktieslagen ges ut, ger varje gammal aktie, oavsett aktieserie, företrädesrätt till ny aktie

 

att aktie som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna ska erbjudas samtliga aktieägare, samt

 

att om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna ska fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta ej kan ske, genom lottning.

 

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler mot betalning i kontanter eller genom fordringskvittning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de tidigare äger, varvid ska gälla att ägare av aktier i serie A ska ha rätt till nya aktier av serie A och att ägare av aktier i serie B ska ha rätt till nya aktier av serie B i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

 

§5           Aktieantal

Antal aktier i bolaget ska vara lägst 821 000 och högst 3 284 000.

 

§6           Styrelse

Styrelsen består av 3 – 10 ledamöter med högst 10 suppleanter. Den väljes årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

Består styrelsen av en eller två ledamöter ska minst en suppleant väljas.

 

§7           Revisorer

Bolaget ska välja 1 – 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

 

§8           Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Kallelse till årsstämma och annan bolagsstämma skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor för stämman och ifråga om extra bolagsstämma som inte skall behandla fråga om ändring i bolagsordningen tidigast sex veckor och senast två veckor.

 

§9           Bolagsstämma

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman ska följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två protokolljusterare
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och eventuell revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och eventuell koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om
  1. Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  2. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer
 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
 9. Val av styrelse och, i förekommande fall, val av revisorer samt eventuella suppleanter
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

 

§10        Räkenskapsår

Räkenskapsår är 0701 – 0630.

 

§11        Deltagande på bolagsstämma

För att få deltaga på bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget före klockan 16.00 senast den dag, som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver en anmäla antalet biträden. Antal biträden får högst vara två.